فرم پیش ثبت نام

فرم پیش ثبت نام

مشخصات فردی دانش آموز
پر کردن تمام فیلد ها الزامی است

لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
ورودی نامعتبر است
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید

مشخصات پدر دانش آموز
پر کردن تمام فیلد ها الزامی است

لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
ورودی نامعتبر است
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید

مشخصات مادر دانش آموز
پر کردن تمام فیلد ها الزامی است

لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
ورودی نامعتبر است
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید

مشخصات تماس دانش آموز
پر کردن تمام فیلد ها الزامی است

لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید
لطفا فیلد را پر کنید

آیا دانش آموز دارای بیماری یا مشکل خاصی است
اگر پاسخ مثبت است لطفا در مقابل توضیح دهید

لطفا فیلد را پر کنید
لطفا ایمیل را برای دریافت ارتباطات بعد به صورت صحیح وارد کنید

ارتباط با ما

دبیرستان دوره اول  پسرانه دولتی شهید فهمیده دو ناحیه  یک تبریز

آدرس : خیابان امام خمینی ، ایستگاه  تپلی باغ روبروی کوی سیزده آبان، جنب  مسجد غریبلر

تلفن :   33371173-041